Natos målsättning

Jan Öberg har publicerati ett par inlägg om Nato, som jag informerar om här.

https://steigan.no/2019/04/nato-en-olaglig-organisation-med-allvarliga-psykologiska-problem/ och https://transnational.live/2019/04/02/nato-at-70-an-unlawful-organisation-with-serious-psychological-problems/

I maj 1955 grundades NATO, sex år senare kom Warszawapakten. Nato kom att existera för att motverka Sovjetunionen och borde förstås ha lagts ned när Sovjet upplöstes.

Natos har sina fördrag och stadgar. Och har åtagit sig att följa FN-stadgan.

I Artikel 1 sägs: ”Parterna åtar sig att i enlighet med Förenta nationernas stadga, lösa en internationell tvist där de är involverade med fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte äventyras och att avstå från att i sina internationella relationer använda hot om våld eller använda våld på ett sätt som inte överensstämmer med Förenta nationernas syften.”

Nu kan vi konstatera att Nato konstant bryter mot detta. Nato har i själva verket syfte att försvara de nuvarande geopolitiska förhållanden under USA:s ledning.

Artikel 5:”Parterna är överens om att en väpnad attack mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika skall betraktas som en attack mot dem alla och följaktligen är de överens om att, om en sådan väpnad attack inträffar, vart och ett av dem, under utövande av rätten att individuellt eller kollektivt självförsvar enligt artikel 51 i Förenta nationernas stadga … ”

Natos insatser går helt emot denna princip. Hyckleri tala om självförsvar, vilket ju finns definierat av FN och visar att Nato bryter också mot detta.

Jan Öberg menar att Nato är en olaglig organisation som ständigt bryter mot sina stadgar och bör upplösas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *